joi, 30 aprilie 2015

     Colectivul folcloric din Școala Profesională Cupcini a participat la Concursul Republican al formațiilor artistice și tinerilor intrepreți ”Datina străbună și meșteșugari populare” care a avut loc pe data de 24 aprilie în incinta ȘP1 or.Bălți. Elevii de la specilalitatea Bucătar/Cofetar s-au prezentat și ei cu o expoziție de obiecte specifice meșteșugarilor populare, unde au fost premiați cu locul III.


      Еvоluțiа sоciеtății umаnе а pоzițiоnаt viоlеnțа cа un cоmpоrtаmеnt nеdоrit și dеscurаjаt. Dаr cаzurilе dе viоlеnță rămân о cоnstаntă în sоciеtаtе, fiind în finаl о fоrmă dе еxprimаrе cаrе sеmnаlеаză аnumitе disfunсții.
     Pеntru prеvеnirеа viоlеnțеi аsuprа аdоlеscеnțilоr, în Șcоаlа Prоfеsiоnаlă CUPCINI, lа dаtа dе 24 аpriliе 2015 а fоst оrgаnizаt mоdulul II а Stаgiului dе fоrmаrе dе lungă durаtă cu urmаtоrul cоnținut:
     prоiеctаrеа, implimеntаrеа și еvаluаrеа аctivitățilоr dе prеvеnirе а viоlеnțеi în bаzа mеtоdеi ”Fir dе Nisip”; idеntificаrеа și аsistеnțа cоpiilоr victimе аlе viоlеnțеi, nеglijării, еxplоаtării și trаficului; pаrtеnеriаtul dintrе instituțiа dе învățământ, sеrviciilе cоmunitаrе și fаmiliilе în prоtеcțiа аdоlеscеnțilоr.
    Аșаdаr, înаintе dе а îți аbuzа pе cinеvа, chiаr și dintr-о intеnțiе bună, аsigură-tе că prоblеmа nu еstе, în fаpt, lа tinе!
     În scopul asigurării unui dialog constructiv între agenți economici, școlii profesionale şi autorităţile publice raionale, în data de 23 aprilie 2015 a fost înfiinţată o masă rotundă de lucru, din care au facut parte reprezentanţi Oficiului Forțelor de Muncă, Camerei de Comerț, Asociaţiei Obştești „Demos”, Agenților Economici din raionul Edineț şi administrației ai Școlii Profesionale Cupcini. Tematica acestei întruniri - Învățământul vocațional-tehnic. Scopul acestei activități a fost orientarea profesională, promovarea imaginii școlii și informarea elevilor gimnaziilor despre orientarea vocațională. 
    Despre schimb de experiență practică din Germaniei, care a avut loc vara anului 2014, în ce privește învățămîntul profesional, Wolfgang Dressel, Coordonator al Proiectului–parteneriat de instruire a meșteșugarilor, a comentat propunerile, sugestiile și a concluzionat că e necesar ca Agenții Economici să susține pe Școlile Profesionale în asigurarea practicii de producere, să fie deschiși pentru o colaborare eficientă, ca pe viitor Economia Națională să aibă specialiști calificați.


Joi, 23 aprilie 2015 fiecare elev al școlii a participat la Mișcarea Ecologistă din Moldova. Scopul acestei activități este contribuția la educația ecologică a cetățenilor în implicarea lor într-un mod activ și descoperirea frumusețelor naturii prin curațirea localității.

joi, 2 aprilie 2015

     În cadrul proiectului parteneriat de instruire a meșteșugarilor Kreishandwerkerschaft Hersfeld-Rotenburg (Germania), din data de 10.03.2015 se desfășoară școlarizarea – instruirea practică cu maiștrii instructori profesia „Electrogazosudor” sub îndrumarea specialistului principal din Germania Markus Tomakidi.